2008 09-12 Friday Night Velodrome - jefflynchphotography